เช่น In-house Training เรื่องการขาย การตลาด / Responsive website แบบมี e-commerce ฯลฯ