Consulting Service

Consulting Service

บริการให้คำปรึกษาด้าน Digital Marketing  ด้านการวางกลยุทธ์การตลาดออนไลน์ การบริหารระบบแอดมิน การทำโฆษณาออนไลน์ การทำโฆษณาเฟซบุ๊ค อินสตาแกรม การบริหาร Line@ ตลอดจนการทำคอนเทนต์ มีแพ็คเกจทั้งรายเดือน และรายปี

workshop tidjaruad

Workshop

หลักสูตรอบรม Workshop เน้นการนำไปปฏิบัติจริง! เพื่อเพื่มทักษะ ความรู้เพิ่มเติมในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการวางกลยุทธ์   การทำ Marketing Plan   การทำ Business Canvas  การบริหารการเงินส่วนบุคคล ฯลฯ

group training

Private Group Training

บริการฝึกอบรม ด้านการขาย การตลาดออนไลน์ การบริการลูกค้า

in house training

In-House Training

บริการฝึกอบรมภายในบริษัท โดยมีการออกแบบหลักสูตรเฉพาะ เพื่อตอบสนองตามความต้องการของบริษัท กิจการรายย่อย ตลอดจน เจ้าของแบรนด์ ผู้ค้า ร้านอาหาร

Seminar and Training

Seminar & Training

สัมมนาและหลักสูตรอบรมต่างๆ

คอร์ส จับมือคลิก Facebook Ads ติดจรวด

คอร์ส Content Marketing

คอร์ส Social Marketing ติดจรวด x3   (FB Line@ IG)