Workshop

workshop tidjaruad

หลักสูตรอบรม Workshop เน้นการนำไปปฏิบัติจริง! เพื่อเพื่มทักษะ ความรู้เพิ่มเติมในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการวางกลยุทธ์   การทำ Marketing Plan  การวางกลยุทธ์ทำโฆษณา ฯลฯ

Loading...